ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτός κώδικας για την διασυνοριακή δικαιοσύνη: Το εργαλείο e-CODEX

Ένας από τους πυλώνες στους οποίους βασίζεται η ΕΕ είναι η απρόσκοπτη μετακίνηση μεταξύ συνόρων. Πάνω από 400 εκατομμύρια πολίτες έχουν ελεύθερη κυκλοφορία στην ζώνη Σένγκεν, καθιστώντας την Ευρώπη χωρίς σύνορα. Για να εμβαθυνθούν οι δυνατότητες αυτής της φιλοσοφίας, η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, αποσκοπεί στην εξάλειψη των εικονικών συνόρων. Το εργαλείο e-CODEX (Επικοινωνία για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη μέσω της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων) θεσπίστηκε το 2010 με στόχο τη σύνδεση της ευρωπαϊκής κοινότητας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Με αυτό το εργαλείο, είναι ευκολότερο να ξεπεραστούν νομικές ενέργειες σχετικά με τα ακίνητα, τις συντάξεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο διασυνοριακού χαρακτήρα.

Στόχος του e-CODEX είναι να διευκολύνει το έργο των εθνικών δικαστηρίων και να παράσχει διασυνοριακή δικαιοσύνη στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου. Για τον σκοπό αυτό, το e-CODEX παρέχει πρόσβαση σε δικαστικές πληροφορίες και ενισχύει τη δικαστική συνεργασία βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των νομικών αρχών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τεχνικές λύσεις έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση διαφορετικών νομικών συστημάτων και περιλαμβάνουν μεθοδολογία για την αμοιβαία ίση ερμηνεία των νομικών όρων. Η ψηφιοποίηση επιτρέπει να γίνει πραγματικότητα και εξασφαλίζει ασφαλή επικοινωνία σε όλα τα κράτη μέλη. Το εργαλείο βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

  • Επικουρικότητα (δηλ. συμπληρωματικότητα των εθνικών εργαλείων με την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών),
  • Διατήρηση των επενδύσεων σε εθνικές λύσεις πληροφορικής,
  • Αντιμετώπιση των διαφορετικών νομικών συστημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ,
  • Δημιουργία μεθοδολογίας για την αμοιβαία ίση ερμηνεία,
  • Παροχή επαναχρησιμοποιήσιμων ενοτήτων λογισμικού.

Τα τεχνικά κατασκευαστικά στοιχεία του e-CODEX είναι δομικά στοιχεία ανοικτού κώδικα, τα οποία αποτελούνται κυρίως από έναν connector και μια πύλη. Η πύλη Domibus καθώς και ο connector Domibus διατίθενται ελεύθερα στο πλαίσιο δημόσιας άδειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPL v1.2). Η εγκατάσταση της πύλης εξασφαλίζει ασφαλή σύνδεση με πύλη σε άλλο κράτος μέλος, ενώ ο σύνδεσμος πραγματοποιεί τις προσαρμογές που απαιτούνται για τη λήψη κρυπτογραφημένων δεδομένων από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος.

Η ασφάλεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω του e-CODEX είναι καίριας σημασίας, καθώς τυχόν κίνδυνοι κακόβουλης χρήσης του συστήματος θα μπορούσαν να ακυρώσουν νομικές διαδικασίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ασφαλής ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υφιστάμενων εθνικών λύσεων διευκολύνεται από ένα επίπεδο διαλειτουργικότητας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Αυτό το εργαλείο επικύρωσης αναγνωρίζει την υπογραφή ενός προσώπου με τη χρήση πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί στη χώρα προέλευσής του για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών.

Η τεχνική υποδομή του e-CODEX παρουσιάζεται παρακάτω:

eCODEX

Το δομικό στοιχείο της πύλης Domibus εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του e-CODEX και βασίζεται σε πολλαπλά πρότυπα. Η τελευταία έκδοση Domibus κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2022. Αυτή η σύνδεση ονομάζεται επίσης e-Delivery.

Το έργο e-CODEX λειτούργησε επίσημα κατά την περίοδο 2010-2016, και στη συνέχεια είχε επεκτείνει την ανάπτυξή του σε περαιτέρω έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το e-CODEX Plus, το Evidence2e-CODEX και το Pro-CODEX, μεταξύ άλλων. Έκτοτε, τελεί υπό τη διαχείριση κοινοπραξίας κρατών μελών (και άλλων οργανισμών) και χρηματοδοτείται από επιχορήγηση της ΕΕ.

Η ΕΕ αποσκοπεί στην πλήρη εφαρμογή του e-CODEX έως το τέλος του 2023, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ψηφιακής δικαιοσύνης, με την πρόταση κανονισμού σχετικά με το σύστημα e-CODEX για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, ή απλώς με τον κανονισμό e-CODEX. Με τον τρόπο αυτό, ο οργανισμός eu-LISA θα διαχειρίζεται το e-CODEX. Η ψηφοφορία στην ολομέλεια σχετικά με τον κανονισμό αναμένεται μέσα στις επόμενες ήμερες.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment