ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

«Διαύγεια» για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ένα νέο διαδικτυακό μητρώο, που δρομολογήθηκε την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, θα κάνει πιο εύκολο τον εντοπισμό και την ανίχνευση των αποφάσεων της ΕΕ που λαμβάνονται υπό μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Ειδικότερα, για να μπορούν οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να παρακολουθούν αυτό το μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ένα νέο κοινό ηλεκτρονικό μητρώο δρομολογείται από τα τρία θεσμικά όργανα (ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), ούτως ώστε όλοι να μπορούν εύκολα να αναζητούν και να βρίσκουν τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο θέμα ή νομοθέτημα.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι συνηθέστερες στους τομείς της οικονομίας, της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, της ενιαίας αγοράς και του εμπορίου. Πρόκειται για μια μορφή του παράγωγου δικαίου που χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για την επικαιροποίηση των τεχνικών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να εκπονεί σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τα οποία στη συνέχεια τους υποβάλλονται. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να απορρίπτουν σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Το νέο διοργανικό μητρώο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων παρέχει πλήρη εικόνα του κύκλου ζωής αυτής της διαδικασίας. Επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν και να παρακολουθούν την εξέλιξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από το στάδιο του σχεδιασμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την τελική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. Το μητρώο δείχνει επίσης τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και το έργο των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το μητρώο αυξάνει τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, δεδομένου ότι προσφέρει ένα κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όπου όλες οι σχετικές πληροφορίες μπορούν εύκολα να ανευρίσκονται. Επίσης, επιτρέπει στους χρήστες να εγγράφονται συνδρομητές και να ενημερώνονται για την εξέλιξη συγκεκριμένων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τις οποίες ενδιαφέρονται.

Δηλώσεις

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans, δήλωσε: «Σήμερα, τηρούμε εκ νέου τις δεσμεύσεις μας όσον αφορά το Θεματολόγιο της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας και όσον αφορά την κοινή μας δέσμευση με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη βελτίωση του νομοθετικού έργου για τους πολίτες της Ευρώπης. Με την εγκαινίαση του εν λόγω νέου επιγραμμικού μητρώου σήμερα, καθιστούμε την ΕΕ περισσότερο διαφανή και διευκολύνουμε τη διαδικασία έκδοσης τεχνικών κανόνων για την εφαρμογή των πολιτικών μας.»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani, δήλωσε: «Το μητρώο θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες συχνά φαίνονται να είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά μπορεί να είναι και πολιτικώς ευαίσθητες. Η δημιουργία του ανταποκρίνεται σε μακροχρόνιο αίτημα του Κοινοβουλίου να φέρει την ενωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο κοντά στους πολίτες και, ως εκ τούτου, να καταστήσει πιο διαφανή τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τη νομοθεσία της ΕΕ.»

Ο αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Εσθονίας, Matti Maasikas, δήλωσε, εξ ονόματος της εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου: «Η διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ πρέπει να καταστεί πιο προσιτή για τους πολίτες. Είμαι ευτυχής που το νέο μητρώο που εγκαινιάζεται σήμερα θα καταστήσει ευκολότερη για όλους την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εγκρίνονται οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτό συνάδει με τον στόχο μας να καταστήσουμε πιο διαφανές το έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.»

Ιστορικό

Στις 15 Μαρτίου 2016, τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν σχετικά με μια διοργανική συμφωνία (ΔΣ) για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, με βάση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία περιλαμβάνεται στο θεματολόγιο του Μαΐου 2015 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Αυτή η διοργανική συμφωνία επέφερε αλλαγές σε όλον τον κύκλο χάραξης πολιτικής, από τις διαβουλεύσεις και την εκτίμηση επιπτώσεων έως τη θέσπιση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της ενωσιακής νομοθεσίας. Βάσει της ως άνω διοργανικής συμφωνίας, τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να συγκροτήσουν, το αργότερο έως το τέλος του 2017, κοινό λειτουργικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που θα παρέχει πληροφορίες με σωστά διαρθρωμένο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια, να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και να καταστεί δυνατή η ανιχνευσιμότητα όλων των διάφορων σταδίων του κύκλου ζωής μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Η σημερινή εγκαινίαση του μητρώου υλοποιεί αυτή τη δέσμευση.

Το μητρώο διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr

Leave a Comment