ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

e-Justice: Νέοι κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συμφωνία για για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης

Την Τρίτη, 30-06-2020, οι διαπραγματευτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο) συμφώνησαν να καταστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη γρηγορότερη, φθηνότερη και πιο φιλική προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

  • Οι νέοι κανόνες αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου και συμβάλλουν στη μείωση των καθυστερήσεων και των αδικαιολόγητων εξόδων για τους πολίτες
  • Περίπου 3.4 εκατομμύρια υποθέσεις αστικής και εμπορικής φύσης είχαν διασυνοριακά στοιχεία το 2018

Τα υπό διαπραγμάτευση δύο νομοθετικά κείμενα, σχετικά με τη διεξαγωγή των αποδείξεων και την επίδοση και κοινοποίηση πράξεων αντίστοιχα, στοχεύουν στο να καταστεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών σε διασυνοριακό επίπεδο πιο αποτελεσματική μέσω της ψηφιοποίησης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Βασικά στοιχεία της συμφωνίας:

  • Τα δικαστήρια θα μπορούν να ανταλλάσσουν έγγραφα με ηλεκτρονικό τρόπο: με τις αλλαγές και στους δύο σχετικούς κανονισμούς καθιερώνεται ένα αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής (ΤΠ) το οποίο θα επιτρέπει μία πιο γρήγορη, πιο ασφαλή και πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πράξεων μεταξύ των κρατών μελών.
  • Το αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής θα αποτελείται από εθνικά, διαλειτουργικά συστήματα, χωρίς την ανάμειξη οποιουδήποτε θεσμικού οργάνου της ΕΕ.
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων: οι πληροφορίες θα είναι αυστηρά εμπιστευτικές και τα προσωπικά δεδομένα και η ιδιωτικότητα θα προστατεύονται κατά τη διαβίβαση των πράξεων και τη συλλογή των αποδείξεων. Τα προσωπικά δεδομένα που θα κρίνονται άσχετα για μία συγκεκριμένη υπόθεση για διαγράφονται άμεσα.
  • Αυξημένη χρήση απομακρυσμένης επικοινωνίας:οι σύγχρονες τεχνολογίες εξ αποστάσεως επικοινωνίας, όπως η πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τα έξοδα της διαδικασίας και να συμβάλλουν στην πιο γρήγορη διεξαγωγή των αποδείξεων, θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και με τη συγκατάθεση του προσώπου που θα εξετάζεται ως μάρτυρας.

Η μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, σε συνδυασμό με τις απλοποιημένες και ψηφιοποιημένες διαδικασίες, θα παροτρύνουν τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διασυνοριακές συναλλαγές, ενισχύοντας ως εκ τούτου τις συναλλαγές σε ενωσιακό επίπεδο και κατ’ επέκταση τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.  

Δηλώσεις

Ο Emil Radev (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Βουλγαρία), εισηγητής από την πλευρά του ΕΚ της πρότασης με τίτλο “Συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών: διεξαγωγή αποδείξεων σε εμπορικές και τικές υποθέσεις”, δήλωσε τα εξής: ¨Οι διατάξεις που εγκρίναμε θα έχουν ένα πραγματικό αντίκτυπο στις καθημερινές ζωές των Ευρωπαίων πολιτών. Αιτήματα διεξαγωγής αποδείξεων θα διαβιβάζονται μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών άμεσα, ταχύτατα και αξιόπιστα, ενώ θα ενθαρρυνθεί η χρήση των τηλεδιασκέψεων. Αυτό θα εξοικονομήσει τόσο χρόνο όσο και χρήματα στους Ευρωπαίους πολίτες”. 

Ο Franco Roberti (Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιταλία), εισηγητης από την πλευρά του ΕΚ της πρότασης με τίτλο “Κοινοποίηση και επίδοση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”, δήλωσε: “Αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα βήμα παραπέρα στην ευρωπαϊκή  δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, δυνάμει των αρχών της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων. Απομακρύνει διοικητικά εμπόδια και προσφέρει ασφάλεια δικαίου στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ως προς το ότι οι πράξεις έχουν τα ίδια έννομα αποτελέσματα σε οποιοδήποτε δικαστήριο εντός της Ένωσης. Αυτό δεν ήταν εύκολη υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία των νομικών συστημάτων και των παραδόσεων που συνυπάρχουν εντός της ΕΕ.”  

Επόμενα βήματα

Το ΕΚ και το Συμβούλιο καλούνται στο εξής να εγκρίνουν και τυπικά την τελική μορφή της συμφωνίας προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Οι δύο κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους. 

Ιστορικό

Οι δύο προτάσεις συνιστούν πακέτο μέτρων για τον εκσυγχρονισμό της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και θα αντικαταστήσουν το προηγούμενο διεθνές, πιο δυσκίνητο, σύστημα των Συμβάσεων της Χάγης μεταξύ των κρατών μελών. 

Αφενός, ο ισχύων κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 για την επίδοση και κοινοποίηση πράξεων έχει θεσπίσει μια ταχεία, τυποποιημένη διαδικασία διαβίβασης για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μεταξύ δικαστηρίων και άλλων μερών που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Αφετέρου, ο κανονισμός (ΕΚ) 1206/2001 για τη διεξαγωγή αποδείξεων παρέχει ένα πλαίσιο διασυνοριακής δικαστικής συνδρομής μεταξύ χωρών της ΕΕ, διευκολύνοντας τη διασυνοριακή συλλογή αποδείξεων.

Πηγή άρθρου: \https://www.lawspot.gr

Leave a Comment