ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διασύνδεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δικαιοσύνης με εργαλεία ανοικτού κώδικα στην υποδομή eIDAS μέσω του έργου eThemisID

Το Ευρωπαϊκό έργο eThemisID υλοποιείται από κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν ως μέλη:

  •    η Uni Systems,
  •    το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
  •    ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ),
  •    το Συμβούλιο της Επικρατείας
  •    το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ A.E.  -GRNET).

Συντονιστής του έργου έχει οριστεί το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).

Σκοπός του έργου είναι η διασύνδεση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων της ελληνικής Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥΔΔ) με τον κόμβο eIDAS προκειμένου να διευρυνθεί η δυνατότητα άμεσης και ευχερούς πρόσβασης στις παρεχόμενες ηλεκτρονικά υπηρεσίες της ελληνικής διοικητικής δικαιοσύνης τόσο σε δικηγόρους εγκατεστημένους σε κράτη μέλη της ΕΕ [υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία σε μεταφορά της Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 77/249/ΕΟΚ της 22ας Μαρτίου 1977 (ΕΕ L 078, 26.3.1977, p.17)] όσο και σε πολίτες της Ε.Ε., αλλά και σε νομικά πρόσωπα με έδρα κράτος μέλος της ΕΕ. Κατά την υλοποίηση, οι ψηφιακές υπηρεσίες υποδομής eID DSI και eSignature θα διασυνδεθούν με το πληροφοριακό σύστημα της ελληνικής Διοικητικής Δικαιοσύνης ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν διασυνοριακά η ταυτότητα eIDAS και η ηλεκτρονική υπογραφή.

Συγχρόνως, το eThemisID θα υποστηρίζει τις λειτουργίες ψηφιακής υπογραφής και επικύρωσης (eSeal) για όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα οποία εκδίδουν το ΣτΕ, η Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και τα επιμέρους τακτικά διοικητικά δικαστήρια, και τα οποία  είτε παράγονται από το ΟΣΔΔΥΔΔ με αυτοματοποιημένο τρόπο (όπως, επί παραδείγματι, τα αποδεικτικά καταθέσεως ενδίκων βοηθημάτων ή ορισμένες κατηγορίες πιστοποιητικών) είτε συντάσσονται από τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό ή υπάλληλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω δυνατότητες του eSeal θα καλύψουν τις σχετικές ανάγκες του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Επικρατείας, καθώς και των 9 Διοικητικών Εφετείων και των 30 Διοικητικών Πρωτοδικείων.

Το έργο θα βασιστεί σε δέσμη εργαλείων ανοικτού κώδικα, η οποία θα προετοιμαστεί και θα είναι διαθέσιμη και για άλλους οργανισμούς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την υπηρεσία που είναι συμβατή με το eIDAS.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency-ΙΝΕΑ) και τη Δράση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Telecom) και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για το eThemisID: ethemisid.eu

Leave a Comment