ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σύνταξη νομοθεσίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης

Την 1η Ιανουαρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε μια  μελέτη σχετικά με τη σύνταξη νομοθεσίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης.

Η σύμβαση ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Ο καθηγητής M. Palmirani ηγήθηκε της ομάδας που πραγματοποίησε τη μελέτη. Κατά τη διάρκεια του 2021, η Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια συνεργάστηκαν εντατικά σε αυτό το  θέμα. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες.  Δηλαδή, η μελέτη κατέδειξε πειστικά τις δυνατότητες της χρήσης καινοτόμων/προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης) για ουσιαστική βελτίωση των βασικών δραστηριοτήτων της Επιτροπής, δηλαδή την ανάπτυξη νομοθεσίας και πολιτικής.

Η πρόταση που προέκυψε επικεντρώνεται γύρω από μια αλλαγή παραδείγματος που επιτρέπει ο «μηχανικός επεξεργάσιμος νόμος» και μια «υβριδική προσέγγιση τεχνητής νοημοσύνης με ανθρώπινη εποπτεία», η οποία αναφέρεται στον συνδυασμό των εξελίξεων στην Πληροφορική (Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας κ.λπ.), τη χρήση προτύπων και την πρόοδο στην κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής της νομοθετικής διαδικασίας. Ένα καλά ολοκληρωμένο οικοσύστημα Τεχνολογιών Πληροφορικής με πυρήνα το «Augmented LEOS» έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει ψηφιακά τις νομοθετικές διαδικασίες και να διευκολύνει μια διαρθρωτική αλλαγή με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια. Τα ευρήματα της μελέτης παρέχουν μια σταθερή βάση για την έναρξη πιθανών πρωτοβουλιών παρακολούθησης.

Η μελέτη εξέτασε λεπτομερώς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην κατάρτιση νομοθεσίας. Εντοπίστηκαν περίπου 30 συγκεκριμένες «έξυπνες» λειτουργίες. Οι κατηγορίες αυτές χωρίζονται σε τρεις ευρείες κατηγορίες: I) νομική υποστήριξη σύνταξης, ii) Τεχνητή Νοημοσύνη για νομική συνοχή και βελτίωση της νομοθεσίας και iii) ανάλυση νομικών συστημάτων. Η μελέτη καταδεικνύει τη σκοπιμότητα εφαρμογής αυτών των λειτουργιών στο LEOS.

Επιπλέον, η μελέτη εφάρμοσε πιλοτικά τέσσερις περιπτώσεις χρήσης σχετικά με i) τα διδάγματα από τα corrigenda, ii) την επαλήθευση της μεταφοράς του δικαίου της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο από ένα κράτος μέλος, iii) τις παρεκκλίσεις και τις μεταβατικές διατάξεις και iv) την αξιολόγηση της ψηφιακής ετοιμότητας. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τα πιλοτικά προγράμματα καλύπτουν τον καθορισμό μεθοδολογίας, την προετοιμασία ενός συνόλου δεδομένων (εκτεταμένη χρήση του EUR-LEX), την επιλογή και την εφαρμογή των διαθέσιμων εργαλείων ΤΠ (με ιδιαίτερη έμφαση στην οπτικοποίηση), καθώς και τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης.

Διαβάστε όλη την μελέτη εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment